събота, 3 ноември 2012 г.

Покупка и продажба


  След като купувачът вземе окончателно решение за покупка на недвижим имот и договори всички аспекти с продавача, препоръчително е да се подпише предварителен договор, които да описва важни детайли от бъдещата сделка. Това включва - точна цена на имота, размер на депозита (ако е договорен такъв), необходими документи за сделката, начин на плащане, неустойки при неспазване на правни и договорни задължения на някоя от страните и други, ако са договорени от купувача и продавача. Този предварителен договор дава гаранции и на двете страни, че договорените параметри на сделката няма да бъдат променени до нейната дата. Тази стъпка е препоръчителна в случаите, когато продавачът не е готов с всички необходими документи за сключването на сделката (изброени по-долу). Издаването на всички административни и правни документи отнема около един месец.
Всичко необходими документи за сключване на сделката трябва да бъдат получени, подготвени и представени от продавача и нотариуса (в някои случаи и от купувача). Някои от тези документи трябва да бъдат извадени от местната община от продавача.
  • Документ за собственост на недвижимият имот
  • Актуална скица на имота, издадена през последните шест месеца (необходима е за земя и за имоти в населени места с влязла в сила кадастрална карта)
  • Актуална данъчна оценка на имота
  • Удостоверение за липса на тежести върху имота
  • Декларация за гражданство и гражданско състояние
  • Декларация за липса на данъчни задължения
  • Декларация за намерение за покупка на имот
  • Документи за самоличност
  • Квитанция за внесени държавни такси от купувача и продавача
  • Ако купувачът е юридическо лице и сделката се сключва от представляващо лице:
-          Актуално състояние на юридическото лице, издадено през последните шест месеца
-          Решение за покупка на конретния недвижим имот, взето от управляващия орган на юридическото лице
-          Нотариално заверено пълномощно за лицето представляващо купувача, което да описва действията, които лицето може да извършва по покупката на конкретния имот
Нотариусът, който изповядва сделката е задължен да прегледа всички документи и потвърди тяхната пълнота и автентичност. Двете страни трябва да постигнат съгласие за начина на плащане пред нотариуса (банково плащане, в брой, др.)
Купувачът е задължен да регистрира имота в данъчното подразделение на общината, в която се намира имотът, в срок от два месеца след покупката (това не е задължително за земеделски земи).
източник: ceb.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар